PRIVACY POLICY

Dit is de privacyverklaring van Floor Damen makelaar-Taxateur o.g., gevestigd aan de 

’s Gravesandestraat 10, 3817 SZ te Amersfoort hierna: de “Makelaar” of “Ik”.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn klanten, potentiële klanten en andere personen die mijn website bezoeken of contact met mij hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen via telefoon: 033-44450788 of 

e-mail: info@floordamen.nl.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u uw klacht liever niet bij mij indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

De Makelaar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

Persoonsgegevens die ik verwerk, grondslag en doeleinden

Klanten t.b.v. de aankoop

Indien u mij inschakelt voor de aankoop van een woning, verzoek ik u om mij de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
•   uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
•   het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs die u wilt betalen;
•   een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin ik het BSN-nummer onleesbaar maak;
•   indien u geïnteresseerd bent in een woning kan ik u verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken waar de verkoper om vraagt zoals loonstroken, bankafschriften, werkgeversverklaring of een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Ik verwerk deze gegevens en andere gegevens die u vrijwillig aan mij verstrekt, om u bij te staan bij het zoeken en aankopen van een woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met mij bent aangegaan.

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vraag ik u omdat ik op grond van de Wwft verplicht ben mijn klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Ik maak het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

Klanten t.b.v. een taxatie

Indien u mij inschakelt voor de taxatie van een woning, verzoek ik u om mij de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
•   uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres en het adres van het te taxeren object.

Ik verwerk deze gegevens en andere gegevens die u vrijwillig aan mij verstrekt, om u bij te staan bij het taxeren van de woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met mij bent aangegaan.

Betalingsgegevens
Indien u een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die de Makelaar verricht en het ontvangen van betalingen (zoals uw bankrekeningnummer). De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met mij bent aangegaan.

Potentiële klanten
Ik verwerk ook persoonsgegevens van potentiële klanten, die zowel via e-mail, website of telefonisch hun gegevens bij mij achterlaten.

Het gaat dan om de contactgegevens die u aan mij verstrekt en de reden waarom u contact met mij zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

De contactgegevens die u aan mij verstrekt, gebruik ik om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om u de resultaten van een zoekopdracht te versturen of om een vraag te beantwoorden. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van mijn werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.
Ik kan uw e-mailadres verder gebruiken om u af en toe een nieuwsbrief met informatie te sturen, waarvan ik denk dat deze relevant voor u kan zijn. Indien u eerder een opdracht aan mij heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en stuur ik deze nieuwsbrieven op grond van mijn gerechtvaardigd belang. Indien u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van mijn diensten maar op andere wijze met mij in contact bent zal ik u om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

Analyse Websitebezoekers

Tenslotte verwerk ik analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van mijn website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IPadres van de bezoeker opgeslagen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Administratie
Ik bewaar mijn administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Kopie paspoort
Ik bewaar het kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs gedurende een periode van vijf jaar om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht in de Wwft.
Overige contactgegevens
Ik bewaar overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers
De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie deel ik uw gegevens?
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken ik gebruik van externe partijen voor:
•   onze softwareoplossingen
•   het verzorgen van de (financiële) administratie;
•   het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Ik kan uw gegevens daarnaast aan derden verstrekken indien u mij daarom verzoekt. Zo kan ik uw gegevens rechtstreeks aan een notaris verstrekken indien u overgaat tot aankoop van een woning.

Ik verstrek uw gegevens verder niet aan derden, tenzij ik op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht word bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplicht ik onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:
a.   Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b.   Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c.   Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d.   In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e.   Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die ik verwerk of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan ik deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal ik een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Versie mei 2018, Amersfoort